paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Literatura

Dávný svět zkamenělin

Autor: Martin Košťák
Vydalo: Nakladatelství Granit v roce 2004
ISBN: 80-7296-030-X

Úvod knihy je věnován základním informacím o zkamenělinách (co to jsou, jak vznikají, co nám říkají a podobně). Větší část knihy je pak věnována jednotlivým skupinám zkamenělin od mikroskopických rostlinných zkamenělin až po obratlovce. Čtenář se tak seznámí se základními vlastnostmi, stavbou a funkcí, způsoby života, rozšířením ale i zajímavostmi řady skupin zkamenělin. Kniha má 288 stran a je doprovázena více než 500 barevnými fotografiemi.

Přehled vybraných částí obsahu publikace

 • Úvodní část 23 stran
  • Několik slov úvodem
  • Co je a není fosílie a jak fosílie vzniká
  • Fosílie a prostředí
  • člověk a zkamenělina v minulosti
  • Člověk a zkamenělina v současnosti
  • Fosílie vypovídají - velká vymírání v historii Země
  • Stratigrafická tabulka
 • Systematická část 252 stran
  • Mikroskopické rostliny
  • Mikroskopičtí živočichové
  • Makroskopické rostliny
  • Bezobratlí
  • Strunatci
  • Fosilní zajímavosti

Koupit knihu v nakladatelství Granit
Přečíst upoutávku na stránkách Přírodovědecké fakulty UK

Encyklopedie zkamenělin

Autoři: Martin Ivanov, Stanislava Hrdličková, Růžena Gregorová
Vydalo: REBO Productions v roce 2001
ISBN: 80-7234-095-6

Publikace obsahuje krátký úvod o historii, sběru a systematickém dělení živočichů a roslin. Dále následuje stěžejní část publikace, která je věnována přehledu zkamenělin. Přehled je uspořádán systematicky (tj. podle skupin rostlin a živočichů).

Rostliny od primitivních jednobuněčných známých již od prekambria přes několik vývojových stupňů až po rostliny krytosemenné, které vévodí rostlinstvu na naší planetě zrhuba od poloviny křídy až do současnosti jsou obsahem první kapitoly. Druhá až šestá kapitola je věnována zkaměnělinám bezobratlých živočichů, kteří obývají naši planetu od prekambria do současnosti, řazených podle paleozoologického systému, přičemž u všech systematických kategorií (od kmenů po rody) je uvedeno období jejich výskytu. Poslední sedmá kapitola nazvaná Strunatci je věnována zkamenělinám obratlovcům (obratlovci tvoří podkmen kmene strunatců), jejichž zástupci se na naší planetě objevili již v kambriu.

Publikace obsahuje 312 stránek, 650 barevných fotografií zkamenělin, 17 perokreseb a v závěru knihy také přehlednou stratigrafickou tabulku.

Přehled vybraných částí obsahu publikace

 • Úvodní část 5 stran
  • Zkameněliny v minulosti
  • Sbíráme zkaměněliny
  • Systematické dělení rostlin a živočichů
 • Systematická část 291 stran
  • Rostliny
  • Živočichové - prvoci až kroužkovci
  • Členovci
  • Měkkýši
  • Mechovky a ramenonožci
  • Ostnokožci a polostrunatci
  • Strunatci

Ztracená moře uprostřed Evorpy

Autoři: Vojtěch Turek, Radvan Horný, Rudolf Prokop
Vydala: Academia roce 2003

Publikace tří vědeckých pracovníků Národního muzea a předních odborníků v oblasti paleontologie zaměřená na prvohorní moře středních Čech velmi názorně provází čtenáře po dvou mořích, jejichž pozůstatky dnes nalezneme v oblasti mezi Prahou a Plzní.

Jedná se nejprve o moře v období kambria a následně o moře setrvávající na našem území od spodního ordoviku do středního devonu. Za celou dobu se zde vystřídala spousta druhů živých organismů, které se nám dochovali ve formě zkamenělin na mnoha lokalitách. Také se rozmanitým způsobem měnily životní podmínky v moři. Např. ve svrchním ordoviku doba ledová, v siluru intenzivní vulkanická činnost a v devonu tropické moře s korálovými útesy. A právě popis vývoje podmínek, života a událostí od kambria do devonu je dominantou této publikace a je umocněn obrazovými rekonstrukcemi Jana Sováka. Rekonstrukce vyobrazují skutečné organismy v podmínkách jak ukazují výsledky výzkumů a jsou doprovázeny vynikajícím popisem, tak že si lze situaci živě představit. Kromě kreslených rekonstrukcí v knize nechybí ani fotografie zkamenělin ani fotografie významných lokalit. Publikace má 193 stran, vydalo jí nakladatelství Academia a každému zájemci o život v minulých geologických dobách na našem území ji lze vřele doporučit.

Po krátkém úvodu se publikace až do svého konce věnuje životu v mořích českých starších prvohor. V celkem 22 kapitolách jsou popsány jednotlivé etapy vývoje moře a života na různých lokalitách ve středočeské oblasti.

Zkamenělá minulost

Autor: Oldřich Fejfar
Vydal: Albatros roce 1989

Poutavě psaná publikace přístupná i začínajícím zájemcům o paleontologii popisuje jak vývoj paleontologie a názorů na vývoj života na Zemi tak i některé zákonitosti, zajímavosti, přírodní pochody i pojmy. V další části knihy je pak probírán vývoj života na Zemi v průběhu jednotlivých geologických období.

Přehled vybraných částí obsahu publikace

 • Názory na vývoj života v minulosti a dnes 42 stran
  • O zkamenělinách a lidském myšlení
  • Cesta k vývoji druhů
  • Dvě výzkumné cesty
  • Charles Darwin
  • První darwinisté
  • Věda o vývoji dnes
 • Zákonitosti a pojmy 44 stran
  • O několika geologických a biologických pojmech
  • Živé fosilie
  • O druzích dnes a v minulosti
  • Rozšíření zvířat dnes a v minulosti
  • Vznik kontinentů
 • Vývoj Země a života v jednotlivých obdobích 203 stran
  • Prahory, starohory, prvohory
  • Druhohory
  • Třetihory
  • Původ člověka
  • Čtvrtohory

Zkamenělý svět

Autor: Rudolf Prokop
Vydala: Práce v roce 1989

Tato publikace je zaměřena zejména na zkameněliny bezobratlých živočichů ze starších prvohor středočeské oblasti.

Na začátku knihy autor vysvětluje co je to paleontologie, co jsou to zkameněliny, jak vznikají, jaké jsou podmínky jejich zachování a co nám všechno mohou říci. Dále jsou zde popsány prvohory a Barrandien včetně historie výzkumu českých starších prvohor. Samostatná kapitola je také věnována Joachimu Barrandovi.

Dále již následuje popis jednotlivých skupin zkamenělin živočichů ze starších prvohor středních Čech počínaje dírkovci přes živočišné houby, medůzove, korálnatce, mechovky, ramenonožce, plže, mlže, hlavonožce, hyolity, trilobity, kelpítkatce, korýše, ostnokožce, graptolity a mnohé další až po strutnatce.

Ke konci knihy se autor věnuje životu v našich pramořích a sběru zkamenělin a v úplném závěru knihy naleznete klíč k základnímu určení zkamenělin a stratigrafické tabulky. Celá kniha je doprovázana černobílými fotografiemi a nákresy.

Přehled vybraných částí obsahu publikace

 • Úvodní část 51 stran
  • Co je to vlastně paleontologie
  • Co jsou to zkameněliny a jak vznikají
  • Podmínky zachování zkamenělin
  • Mluvící fosilie
  • O prvohorách
  • Starší prvohory u nás
  • Barrandien, pokladnice světové paleontologie
  • Dějiny výzkumu českých starších prvohor
  • Joachim Barrande
  • Život v českých mořích starších prvohor
 • Systematická část 182 stran
  • Nejmenší obyvatelé mořských hlubin (mikrofosilie)
  • Houby nerostou jen v lese (živočišné houby)
  • Stavitelé a obyvatelé útesů (medůzovci, korálnatci, mechovky)
  • Všudypřítomní ramenonožci (ramenonožci)
  • Dějiny měkkýšů (měkkýši)
  • Vládci prvohorních moří? (členovci)
  • Ostnitá krása (ostnokožci)
  • Popsané kamení (graprotliti)
  • Z počátku obratlovců
 • Ke konci publikace 27 stran
  • Jak žili obyvatelé našich pramoří
  • O sbírání zkamenělin
  • Výzbroj sběratele zkamenělin
  • Určování a klasifikace zkamenělin
  • Klíč k základnímu určování zkamenělin
  • Stratigrafické tabulky

Kapesní atlas zkamenělin

Autoři: Vladimír Habětín, Ervín Knobloch
Vydalo: Státní pedagogické nakladatelství

Tato kniha na svém začátku popisuje co to zkameněliny vůbec jsou a jak vznikjí. Dále se zabývá sběrem, zpracováním, pojmenováním a uchováním fosilií. Další část je věnována vývoji organismů a systémům rostlin a živočichů. V obrazové části knihy autor popisuje jednotlivě skupiny zkamenělých rostlin a živočichů, které jsou doprovázeny fotografiemi a nákresy.

Přehled vybraných částí obsahu publikace

 • Úvodní část 36 stran
  • Věda o zkamenělinách
  • Jak vznikají zkameněliny
  • Jak sbírat a zpracovat zkameněliny
  • Určování a pojmenování zkamenělin
  • Jak uspořádat sbírku zkamenělin
  • Jak pořídit kopie zkamenělin
  • Vývoj organismů
  • Vývojové vztahy rostlin
  • Systém rostlin
  • Vývojové vztahy živočichů
  • Systém živočichů
 • Obrazová systematická část 217 stran
  • Nejstarší organismy
  • Rostliny v prvohorách
  • Rostliny v druhohorách
  • Rostliny v třetihorách
  • Rostliny ve čtvrtohorách
  • Živočichové ve starších prvohorách
  • Živočichové v mladších prvohorách
  • Živočichové v druhohorách
  • Živočichové v třetihorách a čtvrtohorách

Vycházky za geologickou minulostí Prahy a okolí

Autor: Ivo Chlupáč
Vydalo: Academia v roce 1999 (2. vydání)

V této knize jsou popsány exkurze po paleontologických lokalitách. Na začátku se autor zabývá geologickým postavením pražského okolí. Poté začíná probírat v chronologickém pořadí vývoj oblasti v okolí Prahy. U každého útvaru je nejprve uvedena jeho charakteristika se stratigrafickou tabulkou a pak následují exkurze po lokalitách u kterých bývají připojeny mapky s vyznačením polohy lokalit, profily, nákresy či fotografie lokality a fosilií.

U každé lokality je uvedena její charakteristika s výpisem nejhojnějších druhů, které se na loklaitě vyskytují. Exkurze jsou vedeny od nejstarších starohorních lokalit až po nejmladší geologickou minulost. Součástí publikace jsou i fotografie některých druhů zkamenělin, což pomůže při určování nálezů a dále je zde přínosný též slovníček pojmů, který vysvětluje některé odborné výrazy. V knize je popsáno 44 exkurzí.

Přehled vybraných částí obsahu publikace

 • Úvod do geologie pražského okolí 6 stran
 • Jednotlivá období a příslušné exkurze 236 stran
  • Nejstarší geologická minulost pražského okolí (4 exkurze)
  • Pražské okolí na počátku prvohor (2 exkurze)
  • Ordovické moře (7 exkurzí)
  • Silurský oceán a jeho podmořské vulkány (7 exkurzí)
  • Tropické moře devonu (10 exkurzí)
  • Variské horotvorné pochody (2 exkurze)
  • Pralesy a jezera mladších prvohor (3 exkurze)
  • Druhohorní éra v pražském okolí (3 exkurze)
  • Třetihorní řeky a vulkány (2 exkurze)
  • Pražské okolí v nejmladší geologické minulosti (4 exkurze)
 • Vysvětlení některých odborných výrazů 9 stran

Vycházky za geologickými zajímavostmi Plzně a okolí

Autor: Michal Mergl, Ondřej Vohradský
Vydalo: KOURA Publishing v roce 2000

Na začátku knihy je krátce popsána stavba a historie Země a následně je popsána geologická stavba západní části Českého masivu a geologie Plzeňského okolí. Poté následují vlastní exkurze popisované po jednotlivých geologických strukturách či útvarech, přičemž je na začáktu každé části uvedena jejich charakteristika. V publikaci je popsáno celkem 39 exkurzí s geologickými zajímavostmi, mineralogickými a paleontologickými lokalitami. Lokality v publikaci popisované náleží území mezi Mariánskými lázněmi, Domažlicemi, Příbramí, Berounem, Radnicemi a Žihlí. Také jsou zde popsány lokality modanubické u Sušice a u Rejštejna a také ledovcová jezera na Šumavě. Na konci je slovníček odborných termínu a barevné fotografie. Celá publikace je doprovázena černobílými fotografiemi, nákresy a výřezy map (v měřítku 1:50000) s vyznačním polohy jednotlivých lokalit.

Přehled vybraných částí obsahu publikace

 • Úvod do geologie a geologické stavby oblasti 13 stran
 • Jednotlivá období a příslušné exkurze 202 stran
  • Moldanubikum - hluboce metamorfované komplexy (2 exkurze)
  • Plzeňské okolí před začátkem prvohor (6 exkurzí)
  • Kambrium - mořské zálivy a vulkanismus (4 exkurze)
  • Ordovik - moře se sopkami (8 exkurzí)
  • Silur a devon - tropická moře s útesy (1 exkurze)
  • Variské horstvo (3 exkurze)
  • Karbon a perm - jezerní pánve (6 exkurzí)
  • Období souše ve druhohorách (bez exkurze)
  • Třetihorní řeky a sopky (4 exkurze)
  • Plzeňsko ve čtvrtohorách (5 exkurzí)
 • Terminologický rejstřík 16 stran

Geologické exkurze po Praze a okolí

Sbíráme zkameněliny a nerosty pro školní praxi

Autor: Václav Ziegler
Vydalo: Karolinum v roce 1998

V první a druhé části knihy autor pojednává o sběru fosilií a nerostů. U fosilií se kapitoly týkají vysvětlení pojmu fosílie, vzniku, zachování, sběru, preparace, konzervace, uchování a evidence zkamenělin ve sbírce. U nerostů autor hovoří o sběru, úpravě vzorků pro začlenění do sbírky a o sbírkách nerostů.

Ve třetí části se autor věnuje exkurzím po lokalitách, kterými navazuje na I. Chlupáče 1988 a na řadu dalších autorů z padesátých a šedesátých let. U každé popsané exkurze je mapka (její kvalita mohla být lepší) s vyznačením popisovaných lokalit. Autor v textu upozorňuje kromě geologických jevů a lokalit také na různé zajímavosti týkající se současné přírody či historie atd. Exkurze jsou vedeny po lokalitách různého stáří (kniha tedy není omezena např jen na lokality prvohor). Na konci knihy jsou připojeny stratigrafické tabulky a tabulky určující podle složení jednotlivé názvy hornin atd. V publikaci je popsáno 41 exkurzí.

Přehled vybraných částí obsahu publikace

 • Sbíráme zkameněliny 56 stran
  • Co jsou zkameněliny a jak vznikají
  • Kde hledat zkameněliny
  • Jak sbírat zkameněliny
  • Preparace a konzervace zkamenělin
  • Sbírky zkamenělin
 • Geologické exkurze 101 stran
  • 41 geologických exkurzí po Praze a jejím okolí

Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2023, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.