paleontologie, zkameněliny, fosilie, sběratelství, pravěk
trilobiti, mamuti, dinousauři a mnoho dalších
pro zájemce i širokou veřejnost

Paleontologie.cz

Paleontologie.cz > Pro zájemce > Studium paleontologie > Studium na PřF UK v Praze

Studium paleontologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Na Karlově Univerzitě v Praze se paleontologie studuje v rámci studijního programu geologie na Ústavu geologie a paleontologie Přírodovědecké fakulty UK a to v rámci bakalářské, navazující magisterské i doktorské úrovně studia.

Přijímací řízení do bakalářského studia (do první úrovně vysokoškolského studia) probíhá formou písemné přijímací zkoušky ze studijních předpokladů (něco jako logický test) a ze dvou obecných předmětů, kde se předpokládá gymnaziální úroveň znalostí. Pro některé studenty ze středních odborných škol, kde výuka obecných předmětů nedosahuje intenzity jako na gymnáziích, může být tato zkouška náročnější.

Informace o studiu geologie na PřF UK
Informace pro uchazeče o studium na PřF UK

Bakalářské studium

Bakalářské studium trvá standardně 3 roky. Z počátku je zaměřeno obecně na základy geologie různých geovědních oborů společné všem studentům, později si studenti vybírají odborné předměty a terénní kurzy dle svého zájmu vzhledem k jejich zaměření.

První ročník

První ročník je pro všechny studenty oboru geologie stejný a společný - zahrnuje úvodní základní kurzy z geologie, mineralogie, petrologie, paleontologie, fyziky Země a podobně včetně základních terénních kurzů a exkurzí z geologie, mineralogie a petrologie. Co se týče paleontologie jedná se o úplné základy společné pro všechny studenty geologie.

Exkurze z geologie, mineralogie a petrologie (celkem 2 týdny)

Druhý ročník

V druhém ročníku je část předmětů opět společná (například základní kurzy z geochemie, hydrogeologie, inženýrské geologie a podobně) včetně terénního kurzu geologického mapování. Kromě těchto povinných společných předmětů si studenti začínají sami vybírat další předměty dle své specializace - zájemci o paleontologii si už od druhého ročníku volí příslušné paleontologicky zaměřené předměty a mohou již zároveň začít pomalu uvažovat o tématu své bakalářské práce.

Terénní kurz geologického mapování (3 týdny)

Třetí ročník

Ve třetím ročníku je společných předmětů již nejméně (například základní kurzy z historické geologie a stratigrafie, regionální geologie a ložiskové geologie) a studenti si další předměty a terénní kurzy volí sami dle svého zaměření. Ve třetím ročníku zároveň studenti zpracovávají bakalářskou práci na vybrané téma dle svého zaměření. Studenti se zaměřením na paleontologii si volí paleontologicky zaměřené přednášky i terénní kurzy a zároveň na vybrané téma z paleontologie zpracovávají pod vedením specialistů svoji bakalářskou práci.

Exkurze z historické geologie na Rokycansko a do Skryjí
Exkurze z historické geologie do lomu Kosov u Berouna
Exkurze z historické geologie do hnědouhelných dolů u Bíliny
Exkurze z historické geologie do české křídové pánve

Příklady volitelných předmětů při bakalářském studiu

 • Základy paleobiologie I
 • Metody paleontologického výzkumu
 • Paleoekologie
 • Historický vývoj globálního ekosystému
 • Paleogeografie
 • Principy a metody stratigrafického výzkumu
 • Exkurze z historické a stratigrafické geologie
 • Terénní cvičení z paleontologie
 • a další

Navazující magisterské studium

Navazující magisterské studium trvá standardně 2 roky. Toto studium je již plně specializované dle zaměření - zájemci o paleontologii se věnují především studiu paleontologie a historické geologie a v rácmi studia pracují na své diplomové práci na vybrané téma. Studenti si volí předměty dle svého zájmu a mohou se dále například účastnit mnoha exkurzí na zajímavé paleontologické lokality.

Příklady volitelných předmětů při magisterském studiu

 • Systematická paleontologie I
 • Systematická paleontologie II
 • Historická a stratigrafická geologie I
 • Historická a stratigrafická geologie II
 • Paleontologický seminář
 • Terénní cvičení z paleontologie pro diplomanty
 • Fosilní stopy a ichnostavba sedimentů
 • Paleoklimatologie
 • Paleobotanika
 • Základy mikropaleontologie
 • Systematická mikrozoopaleontologie
 • Klasifikace a taxonomie v paleontologii
 • Vývoj rostlinstva
 • Vývoj krytosemenných rostlin
 • Paleobiologie prekambria a spodního paleozoika
 • Vybrané kapitoly z paleoekologie
 • Numerické metody paleontologie
 • Paleoekologie rostlin
 • Paleoekologie živočišstva
 • Paleogeografie paleozoika
 • Paleogeografie a biochronologie vyšších obratlovců
 • Biostratigrafie a biostratigrafické metody I
 • Biostratigrafie a biostratigrafické metody II
 • Paleontologické instrumentální metody
 • Paleogeografie mesozoika a kenozoika
 • Tafonomie I
 • Tafonomie II
 • Systém fosilních obratlovců
 • Evoluční paleobiologie
 • Základy palynologie
 • a mnoho dalších
Příklady z různých paleontologicky zaměřených exkurzí pro studenty

Doktorské studium

V rámci doktorského studia (standardní délka studia 4 roky) se již studenti věnují především vlastním výzkumům pod vedením zkušených odborníků.

Výuka paleontologie

Paleontologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy vyučují a na odborném vedení studentů se podílejí jak erudovaní zaměstnanci fakulty tak i uznávaní specialisté z dalších institucí zabývajících se paleontologií (například Národní muzeum, Geologický ústav Akademie věd, Česká geologická služba a další).

Kalendář akcí:Novinky a zajímavosti

Pravěké omalovánky zdarma ke stažení - Stáhněte si zdarma orginální omalovánky pravěkých organismů. Dále zdarma ke stažení vystřihovánky trilobitů a hlavonožců.

Soutěž pro děti Můj kousek Země 2009 - Výtvarná soutěž o zajímavé ceny pro děti, mládež, třídy i celé školy zaměřená na paleontologii a geologii.

Také dinosauři umírali na rakovinu - Nový článek na serveru Osel.cz

Novinky a zajímavosti >


© Paleontologie.cz 2007 - 2023, Informace o www stránkách paleontologie.cz, Kontakt
Použití materiálů ze serveru paleontologie.cz je možné výhradně jen s prokazatelným písemným souhlasem příslušných autorů případně vykonavatelů práv.